شتاب 

خودرو های مسابقه به گونه ای طراحی میشوند که دارای
موتورهای قوی باشند تا بتوانند نیروی زیادی را بین جاده
و خودرو ایجاد کنند.همچنین آنها تا آنجا که ممکن است
سبک طراحی می شوند. این نوع طراحی؛ یعنی نیروی
زیاد موتور و جرم کم اتومبیل، روی شتاب آنها چه تأثیری
می گذارد؟

پاسخ :

در حالت اول ( نیروی زیاد ):چون هرچه نیرو بیشتر شود شتاب هم بیشتر می شود .

در حالت دوم ( جرم کم ) چون شتاب با جرم رابطه عکس دارد . بنابراین سبب افزایش شتاب می شود .

منبع اصلی مطلب : پایه نهم
برچسب ها : شتاب
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : پاسخ خود را بیازمایید صفحه 48 علوم نهم